Check Váš email byl úspěšně přidán do databáze pro odběr novinek

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://boukal.cz a byly vypracované a schválené společností dTest. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

1. Kontaktní údaje 

Název e-shopu: www.boukal.cz 
Provozovatel: BOUKAL s.r.o. 


Sídlo: Partyzánská 108, 436 03, Litvínov - Chudeřín 


IČ: 04229282 
DIČ: CZ04229282 


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35972 


Telefon: +420 476 111 051 
E-mail: info@boukal.cz 


Kontaktní adresa: Partyzánská 108, 436 03, Litvínov - Chudeřín 


Seznam provozoven: HLAVNÍ SÍDLO: BOUKAL s.r.o., Partyzánská 108, 436 03, Litvínov - Chudeřín 
SKLAD: Business Centre Litvínov, s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov, Česká republika 
SKLAD: ČSL Armády 1272, 434 01, Most, Kasárna 
SKLAD: Sokolovská 211, 435 33, Louka u Litvínova 


Provozní doba: PO – PÁ 7:00 - 16:30 hod.


2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou 
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.


Prodávající umožňuje tyto způsoby platby:
• dobírkou - platba v hotovosti při převzetí zásilky od přepravní služby 
• dobírkou - platba pomocí platební karty při převzetí zásilky od kurýra 
• bankovním převodem - na základě proforma faktury, platba se provádí předem a zboží 
je kupujícímu následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na účet 
prodávajícího 
• platba kartou on-line
• splátkový prodej ESSOX
• hotově nebo platební kartou při převzetí zboží na výdejním místě 
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen 
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 
hodin.


Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.


Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně 
ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 


Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 


U dárků, které prodávající poskytuje zdarma v rámci darovací smlouvy, nelze uplatňovat práva z 
vadného plnění. V případě odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní je kupující povinen vrátit 
taktéž dárek, který byl součástí zásilky a o kterém byl kupující předem informován.

3. Doručování zboží 

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u 
jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží 
odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se 
doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 


Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned 
po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. 


Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu 
trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. 


Cena a způsob doručení ZDE.


Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu 
zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč. 
Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou 
přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady 
marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je 
prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to 
bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se 
kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 


Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí 
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení 
uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení 
zboží. 


Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům 
na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od 
kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je 
povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen 
prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na 
dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady 
vrácení zboží nese kupující. 


Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží 
předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 


Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči 
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li 
dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke 
splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od 
smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena 
závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží 
upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé 
zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z 
hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových 
programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u 
smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu 
nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. 


Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.


Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně 
schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem 
a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

 
Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné 
pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o 
zboží nebo ceně.

5. Práva a povinností z vadného plnění 

Jakost při převzetí 
 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, 
nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, 
hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), 
jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 


Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého 
požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze 
vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na 
dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující 
požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 


Během šesti měsíců od převzetí zboží spotřebitelem se předpokládá, že vada zboží existovala již při 
převzetí zboží. 


Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o 
vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 


U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního 
používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro 
kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na 
přiměřenou slevu. 

 
Zákonná práva z vad 
 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době 
použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 


V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená 
podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 


• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala. 


U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu 
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou 
slevu z kupní ceny. 


Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo 
čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující 
uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.


Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k 
použití. 


U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

6. Vyřízení reklamace 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného 
odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní 
údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
 
Reklamační list v Excelu ke stažení zde: (Reklamační list v ExceluReklamační list v PDF)

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného 
odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li 
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 


Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném 
porušení smlouvy. 


Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace 
běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo 
do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při 
přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 


Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, 
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného 
posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně 
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o 
podstatné porušení smlouvy. V případě, že reklamaci uplatnil kupující podnikatel, neužije se pro 
vyřízení reklamace lhůta 30 dní, prodávající se však zavazuje vyřešit reklamaci v nejbližším možném 
termínu. 


Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo 
odstoupit od smlouvy. 


Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl 
kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost 
prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 


Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení 
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím 
telefonu. 


U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Ochrana osobních údajů 

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost: BOUKAL s.r.o. 
Sídlo: Partyzánská 108, 436 01, Litvínov - Chudeřín 
IČ: 04229282 
DIČ: CZ04229282 
Telefon: +420 702 168 750 
E-mail: info@boukal.cz 
Kontaktní adresa: Partyzánská 108, 436 01, Litvínov - Chudeřín 

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování 
objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění 
(reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v 
následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

 
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR 
plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. 

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím 
zpracovatelům/správcům: 


a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, 
seznam dopravců je dostupný ZDE, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, 
příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo; 
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s 
nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním 
základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný 
zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání 
dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 
zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém 
nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou 
adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu
Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných ZDE. Proti zasílání e-mailových dotazníků v 
rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších 
dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu 
dále zasílán; 
c) vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné 
výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu 
oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v 
následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa. 


Doba uložení 


Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, 
vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po 
dobu poskytnuté záruky smluvní. 


Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost 
uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního 
období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být faktura 
uchována do konce roku 2027). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a 
poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž 
vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 
2022, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2025). Faktura obsahuje 
následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu. 


Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 
235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve 
kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být 
faktura uchována do konce roku 2032). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, 
příjmení a adresu. 


Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům 


Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo: 
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, 
které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto 
osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR; 
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování 
má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení 
dle článku 16 GDPR; 
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu 
vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění 
smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování; 
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; 
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; 
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR. 


Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději 
do 20 dnů od obdržení žádosti. 


V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro 
ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. 


Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně 
k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.


8. Řešení sporů 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 


Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na 
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. 
Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší 
informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.


Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v 
případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode 
dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné 
na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.


Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. 
přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.


Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává 
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


Ostatní


Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl 
od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci 
samostatného výkonu svého povolání. 


Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od 
kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 
samostatného výkonu svého povolání. 


Zpětný odběr elektrospotřebičů 


Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, 
baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat 
staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na 
provozovně prodávajícího. 


Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve 
sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. 


Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, 
pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na 
elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží. 


Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným 
odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech 
jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále 
využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou 
poškodit životní prostředí či lidské zdraví. 


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně 
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 
Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. srpna 2022.


Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně 
vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a 
zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná 
garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní 
podmínky má platnost od 01. 08. 2022 do 31. 07. 2023. V případě dotazů k těmto obchodním 
podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky 
na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu 
www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 
419/10, 101 00 Praha 10